SD is de afkorting van Sicherheitsdienst. De Ausland-SD was verantwoordelijk voor het inwinnen van civiele inlichtingen buiten de grenzen van het Derde Rijk. In 1944 nam de Ausland-SD ook alle taken over van de Abwehr (militaire inlichtingendienst). (Wikipedia). In de collectie ligt een bericht gestuurd aan ‘ Feldkommandantur 674 Groningen, den 4.1.1945′ .doc.2.jpg

Feldkommandantur 674 Groningen, den 4.1.1945
Abt.lc Nr.2333/44 geh. Geheim!
Betr.: Lage-und Stimmungsbericht fur den Monat Dezember 1944. Dem
Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden – Abt. Ic
A. Politische Lage in den Niederlanden.
WK. Assen meldet: ” Am 16.12.44 wurde durch den SD Assen im Gefangenen-lager Veenhuizen eine Anzahl Gefangniswarter verhaftet, die Mitgleider des KP sind. Es wurden auch Waffen und Munition englischeer Herkunft be-schlagnahmt. Es ist festgestellt, dass sie gesamte Beamtenschaft des Gefangnisses Veenhuizen unzuverlassig ist und eine Gefahr darstellt”. Es wird vorgeschlagen, das gesamte Gefangnis zu raumen und Gefangene mit Wartern nach Deutschland zum geschlossenen Arbeitseinsatz zu transportieren.”
Die Feldkommandantur schliesst sich der Auffassung der WK. Assen an und weisst nochmals nachdrucklich darauf hin, dass durch das Fehlen von deutschem Aufsichtspersonal die Moglichkeit besteht, dass die Haft-linge vom Personal planmassig als “Widerstandsorganisation” ausgebildet werden konnen.
gez. Bottger
F.d.R. Generalmajor.
Rittmeister. Verteiler:s.Entwurf.

VERTALING VAN BOVENSTAANDE

Aan de weermachtbevelhebber in Nederland.

A. Politieke situatie in Nederland
WK Assen meldt: “Op 16 december 1944 werd door de SD Assen in het gevangenkamp Veenhuizen een aantal gevangenbewaarders gearresteerd, die lid van de K.P. zijn. Er werden ook wapens en munitie afkomstig uit Engeland in beslag genomen.
Er is vastgesteld, dat de gezamenlijke ambtenaren van de gevangenis Veenhuizen onbetrouwbaar zijn en een gevaar vormen”.
Er wordt voorgesteld de totale gevangenis op te heffen en zowel gevangenen als bewaarders naar Duitsland naar de gesloten tewerkstelling van arbeiders ‘Arbeitseinsatz’ te transporteren.
Het bureau van de veldcommandant sluit zich aan bij de opvatting van de WK Assen en wijst er nogmaals na­drukkelijk op, dat door het ontbreken van Duits bewa­kingspersoneel de kans bestaat, dat de arrestanten door het personeel systematisch als verzetsorganisatie kunnen worden opgeleid.

Collectie: A2559

Hoofddirecteur der RIJKSWERKINRICHTINGEN VEENHUIZEN
No: 113. Gh.

Veenhuizen, den 6 november 1944
Aan: Den Heer Secretaris-Generaal van het Departement van Justitie APELDOORN.

Uit deze brief de volgen enige zinsneden. Voor het volledige bericht zie: Collectie A2561

…..Bij den Werkmeester-Hoevenaar ging het optre­den der Landwacht mijns inziens alle perken te buiten.
Naar mij werd gerapporteerd is de daar dienstdoende stalknecht (een gedetineerde) door één of meerdere landwachters gehoord omtrent gedragingen van zijn supérieur, i.c. den Werkmeester-Hoeve­naar ..
In het onderhavige geval heeft dit verhoor van den gevangene niet tot onaangename gevolgen geleid, doch de practijk leert, dat een gedetineerde niet schroomt zijn supérieuren of lotgenooten verdacht te maken ingeval hij vermoedt daar zelf profijt van te trekke Bovendien moet ernstig geprotesteerd worden, dat derden, waartoe naar mijn meening op grond van Uwe bovenaangehaalde Missive, ook de landwachters behooren, de veestallen alhier betreeden, in verband met het gevaar van overbrenging van besmettel!jken veeziekten, die hier in de omgeving opnieuw zijn uitgebroken. Met het oog daarop worden derden steeds zooveel mogelijk zorgvuldig uit de stallen geweerd…
….Het optreden van de Landwacht is beknopt weergegeven, de­tails zijn niet vermeld.
Na kennisneming echter van het een en ander, rijst de vraag of de Veenhuizer samenleving aan de willekeur van enkele landwachte is overgeleverd. Het bedoelt geen betoog, dat een dergelijk optreden waarbij opnieuw de eene ambtenaar bij den andere huiszoeking verricht, de geest in het corps niet ten goede komt. Het rechtsgevoel wordt gekrenkt en men krijgt den indruk, dat geen enkele instantie het ambtenaren-corps in bescherming neemt, tegen, naar het zich laat aanzien, elke willekeurige, onrechtmatige handeling van een zekere categorie van personen.

De fd. Hoofddirecteur,

 

Contactgegevens

Adres

Oude Gracht 1
9341 AA Veenhuizen

RSIN Nummer: 800.649.953

www.gevangenismuseum.nl

Telefoon

0592 - 388264

Stuur een e-mail